พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-มี.ค

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-มี.ค. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 3.9% และการนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 1.8% ขณะที่การผลิต ลดลง 5.6%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 148 ล้านลิตร/วัน
ปี 2566
ม.ค-มี.ค

การใช้น้ำมัน เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 7.3% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเกือบทุกชนิด ยกเว้นการใช้น้ำมันก๊าด หมายเหตุ : ในที่นี้การใช้ LPG ไม่รวมที่ใช้เป็น feedstock ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,403 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2566
ม.ค-มี.ค

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.9% จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 51,625 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2566
ม.ค-มี.ค

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.พ.2566 อยู่ที่ 49,510 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค.-มี.ค. ปี 2566 ลดลง 2.3% โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและลิกไนต์ลดลงในการผลิตไฟฟ้า

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 61 ล้านตัน CO2
ปี 2566
ม.ค-มี.ค

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - มี.ค. ปี 2566 ลดลง 0.8% โดยลดลงในสาขาผลิตไฟฟ้า และอุตสาหกรรม

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 70.97
ลาว 51.05
กัมพูชา 39.47
ฟิลิปปินส์ 37.54
เมียนมา 35.58
ไทย* 34.65
เวียดนาม 32.42
อินโดนีเซีย 29.34
มาเลเซีย 15.45
บรูไน 13.63
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 60.94
ลาว 36.65
ฟิลิปปินส์ 33.01
เมียนมา 32.48
กัมพูชา 32.33
ไทย 31.94
อินโดนีเซีย 30.74
เวียดนาม 26.43
มาเลเซีย 16.20
บรูไน 7.97
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2566 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด