พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.ย.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.- ก.ย. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.2% ขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) ลดลง 3.6% และการผลิต ลดลง 2.4%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 139 ล้านลิตร/วัน
ปี 2566
ม.ค-ก.ย.

การใช้น้ำมัน เดือน ม.ค. - ก.ย. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.3% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องบิน และ LPG หมายเหตุ : ในที่นี้การใช้ LPG ไม่รวมที่ใช้เป็น feedstock ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,735 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2566
ม.ค-ก.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค. - ก.ย. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 9.4% จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 169,263 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2566
ม.ค-ก.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.ย.2566 อยู่ที่ 48,799 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค.-ก.ย. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.9% โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ พลังน้ำ และพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในการผลิตไฟฟ้า

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 187 ล้านตัน CO2
ปี 2566
ม.ค-ก.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - ก.ย. ปี 2566 ลดลง 0.67% โดยลดลงในสาขาอุตสาหกรรม และอื่นๆ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 79.13
ลาว 54.09
กัมพูชา 43.56
เมียนมา 40.57
ไทย* 38.55
ฟิลิปปินส์ 37.19
อินโดนีเซีย 35.56
เวียดนาม 32.96
มาเลเซีย 15.87
บรูไน 14.27
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 72.13
เมียนมา 40.57
อินโดนีเซีย 36.77
กัมพูชา 36.00
ลาว 35.48
ฟิลิปปินส์ 33.87
ไทย 31.94
เวียดนาม 28.31
มาเลเซีย 16.65
บรูไน 8.34
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด