A
---------------------------------------------------------------------------------
A
---------------------------------------------------------------------------------
  Acid Rain

ฝนกรด เกิดขึ้นเมื่อสารพิษ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ (ถูกปล่อยออกมาเมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์) ผสมกับไอน้ำในอากาศ

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
   
  Acid Value

ค่าของกรด : 
ค่า ของกรดของน้ำมัน คือ จำนวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียม-ไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเป็นกลางกับ กรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในน้ำมัน 1 กรัม ซึ่งค่าของกรดเป็นค่าที่ชี้บอกถึงความเป็นกรดของน้ำมัน หากน้ำมันพืชหรือสัตว์นั้นมีคุณภาพดี กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบอยู่ไม่หลุดออกเป็นกรดไขมันอิสระ น้ำมันนั้นๆจะมีค่าของกรดต่ำ แต่หากน้ำมันถูกทำลายด้วยปฏิกิริยาไฮโดไลซ์ น้ำมันนั้นๆจะมีกรดไขมันอิสระสูงขึ้น และมีค่าของกรดสูงขึ้นด้วย

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  Adder

การให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

ที่มา:วารสารแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2551-2554

 
   
  Alcohol

แอลกอฮอล์ : 
เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเชื่อมต่อกับอนุมูลไฮ-ดรอกซิล เช่น เมทิลแอลกอฮอล์ CHCOH เอทิลแอลกอฮอล์ C2HEOH เป็นต้น

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  Alternative energy

พลังงาน ทดแทน พลังงานที่สามารถทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลมและคลื่น

ที่มา:www.pttplc.com

 
   
  Alternative energy

พลังงาน ที่สามารถทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลมและคลื่น

ที่มา:PPT http://www.pttplc.com/TH/nc_gl.aspx

 
  Anaerobic Buffled Reactor(ABR)

บ่อหมักที่มีแผ่นกั้นให้น้ำไหลงขึ้นลง

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Anaerobic Filter(AF)

ถังกรองไม่ใช้อากาศ

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  Anaerobic Process

กระบวน การย่อยสลายสารอินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน ซึ่งจะเกิดก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซมีเทนประมาณ 65-70% ซึ่งเป็นก๊าซที่ติดไฟ จึงนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

ที่มา:วารสารแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2551-2554

 
   
  Annex I

กลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้วในกลุ่ม Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และประเทศในกลุ่มยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และรัสเซีย ที่เรียกว่า "กลุ่มประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นระบบตลาดเสรี” หรือ EIT (Economic in Transition) ซึ่งมีพันธะกรณีในการจำกัดและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับเดียว กับปี พ.ศ. 2533

ที่มา:www.dede.go.th

 
  Annex II

กลุ่ม ประเทศ OECD ที่เป็นสมาชิกใน Annex I มีพันธะพิเศษในการกระจายเงินทุนเพื่อช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาในการรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติ

ที่มา: www.dede.go.th

 
   
  Anthracite

ถ่านหินติดไฟยาก มีค่าความร้อนสูงสุด เผาแล้วให้ควันน้อยเกือบไม่มีเลย เป็นถ่านหินเกรดดีที่สุด (ระดับ 5)

ที่มา:คู่มือก๊าซธรรมชาติสู่กระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล์

 
  Arch Dam

เขื่อน โค้ง มีลักษณะเป็นรูปโค้ง โดยอาศัยแรงกดของความโค้งจากตัวเขื่อนรับแรงต่างๆ ที่กระทำบนเขื่อนและถ่ายแรงเหล่านี้ไปยังฐานเขื่อน เขื่อนชนิดนี้จำเป็นต้องปรับรากฐานเขื่อนให้มีความแข็งแรงขึ้นก่อนจึงจะ สามารถก่อสร้างได้ เขื่อนชนิดนี้มีค่าก่อสร้างถูกกว่าเขื่อนกราวิตี้ แต่ข้อเสียคือการก่อสร้างยุ่งยากกว่า

ที่มา:www.bangchak.co.th

 
   
  Avoid

หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่มา:คู่มือก๊าซธรรมชาติสู่กระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล์