ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่
(EIT) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

287790

QR Code แบบวัด EIT

 

 

1130538
วันนี้1039
ทั้งหมด1130538

poll-iconintranet-icon