ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่
(EIT) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

EIT_2567

QR Code แบบวัด EIT

 

 

1298310
วันนี้1384
ทั้งหมด1298310

poll-iconintranet-icon